Bạn đang ở đây

thể tích khối đa diện

Tỉ số thể tích

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 24/10/2020 - 7:58sa

1. Tỉ số diện tích tam giác

Cho tam giác \(ABC\) có \(M\) và \(N\) lần lượt là điểm trên cạnh \(AB\) và \(AC\). Gọi \(S_1, S\) lần lượt là diện tích các tam giác \(AMN\) và \(ABC\). Ta có
\[\dfrac{S_1}{S}=\dfrac{AM}{AB}\cdot\dfrac{AN}{AC}.\]

2. Tỉ số thể tích trong tứ diện

Cho hình chóp \(S.ABC.\) Gọi \(M, N, P\) lần lượt là các điểm thuộc các cạnh bên \(SA, SB, SC\). Khi đó ta có công thức
\[\dfrac{V_{S.MNP}}{V_{S.ABC}}=\dfrac{SM}{SA}\cdot\dfrac{SN}{SB}\cdot\dfrac{SP}{SC}.\]

Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng bằng thể tích tứ diện

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 29/08/2016 - 4:47ch

1. Phương pháp

Cho tứ diện \(ABCD\), nếu biết thể tích của tứ diện và diện tích tam giác \(ABC\) thi ta có thể tính được khoảng cách từ \(D\) đến \((ABC)\) bằng công thức \[\mathrm{d}\big(D,(ABC)\big)=\dfrac{3.V_{ABCD}}{S_{ABC}}\] mà không cần phải vẽ đoạn vuông góc hạ từ \(D\) đến mặt phẳng \((ABC).\)

Dùng công thức Hê-rông tính diện tích tam giác bằng máy tính cầm tay

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 29/08/2016 - 2:07ch

Trong các công thức tính diện tích tam giác có công thức Hê-rông sau:

Diện tích tam giác có độ dài 3 cạnh \(a, b, c\) là \[S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}\] trong đó \(p=\dfrac{a+b+c}{2}\) là nửa chu vi của tam giác.

Ví dụ. Tính diện tích tam giác \(ABC\) biết 3 cạnh của nó là \(AB=a,\) \(AC=\dfrac{a}{2},\) \(BC=\dfrac{a\sqrt{7}}{2}.\)

Đăng kí nhận RSS - thể tích khối đa diện