Bạn đang ở đây

quy tắc tính đạo hàm

Bài tập chứng minh đẳng thức có chứa đạo hàm

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 15/04/2016 - 9:23ch

Bài 1. Cho hàm số \(y=x\sin x\). Chứng minh rằng

  1. \(xy-2(y'-\sin x)+x(2\cos x-y)=0\)
  2. \(\dfrac{y'}{\cos x}-x=\tan x\)

Bài 2. Cho hàm số \(y=\cot 2x\), chứng minh \(y'+2y^2+2=0.\)

Bài 3. Cho hàm số \(y=\sqrt{x+\sqrt{1+x^2}}.\) Chứng minh \(2y'\sqrt{1+x^2}=y.\)

Từ khoá:

Công thức đạo hàm

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 14/03/2016 - 12:49ch
\((c)'=0\) \((x)'=1\)
\((u+v)'=u'+v'\) \((u-v)'=u'-v'\)
\((uv)'=u'v+uv'\) \((ku)'=k.u'\)
\(\left(\dfrac{u}{v}\right)'=\dfrac{u'v-uv'}{v^2}\) \(\left(\dfrac{1}{v}\right)'=\dfrac{-v'}{v^2}\)
\(\left(x^n\right)'=n.x^{n-1}\) \(\left(u^n\right)'=n.u^{n-1}.u'\)
\(\left(\sqrt{x}\right)'=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}\) \(\left(\sqrt{u}\right)'=\dfrac{1}{2\sqrt{u}}.u'\)
\(\left(\sin x\right)'=\cos x\)
Đăng kí nhận RSS - quy tắc tính đạo hàm