Bạn đang ở đây

phép cộng và trừ hai vectơ

Quy tắc trừ

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 18/06/2019 - 12:12ch

Quy tắc trừ

  • \(\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{AB}\)
  • \(\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{NA}=\overrightarrow{MN}\)

Hiệu hai vectơ có chung điểm gốc (điểm đầu) được một vectơ mất điểm đầu đó đi, hai điểm ngọn còn lại được viết theo thứ tự ngược.

Hiệu hai vectơ có chung điểm ngọn (điểm cuối) được một vectơ mất điểm ngọn đó đi, hai điểm gốc còn lại được viết theo thứ tự xuôi.

Tính độ dài của một vectơ

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 13/09/2016 - 2:19ch

Phương pháp. Việc tính độ dài vectơ tổng hoặc hiệu được thực hiện qua 2 bước

  • Dựng vectơ tổng hoặc vectơ hiệu cần tính (có thể dùng quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành, ...)
  • Tính độ dài vectơ đã dựng (có thể dùng định lý Pitago, ...)

Bài 1. Cho hình chữ nhật \(ABCD\) có \(AB=a,\) \(AD=a\sqrt{3}.\) Tính theo \(a\)

Chứng minh đẳng thức vectơ

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 01/09/2016 - 8:20sa

Có 2 phương pháp chứng minh một đẳng thức vectơ

  1. Biến đổi vế này thành vế kia
  2. Biến đổi tương đương với một đẳng thức đúng.

Trong phương pháp thứ 2 ta được phép chuyển vế một vectơ từ vế này sang vế kia và phải đổi dấu phép toán vectơ đó (như chuyển vế đổi dấu khi giải phương trình).

Xem thêm: Quy tắc chuyển vế.

Quy tắc hình bình hành

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 29/07/2016 - 11:41ch

Quy tắc hình bình hành. Cho hình bình hành \(ABCD\), ta có \[\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}.\]

Nghĩa là: Tổng hai vectơ cạnh chung điểm đầu của một hình bình hành bằng vectơ đường chéo có cùng điểm đầu đó.

Định nghĩa phép cộng hai vectơ

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T6, 29/07/2016 - 11:06ch

Định nghĩa. Cho hai vectơ \(\overrightarrow{u}\) và \(\overrightarrow{v}.\) Lấy một điểm \(A\) tuỳ ý, xác định điểm \(B\) sao cho \(\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{u},\) xác định điểm \(C\) sao cho \(\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{v}.\) Khi đó vectơ \(\overrightarrow{AC}\) gọi là vectơ tổng của hai vectơ \(\overrightarrow{u}\) và \(\overrightarrow{v}.\)

Đăng kí nhận RSS - phép cộng và trừ hai vectơ