Bạn đang ở đây

giới hạn của hàm số

Tính giới hạn một bên của hàm số

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 03/05/2016 - 10:17sa

Bài 1. Tính các giới hạn
sau

 1. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to2^+}\dfrac{3+x}{2x-4}\)
 2. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to1^+}\dfrac{x}{1-x}\)
 3. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to3^-}\dfrac{x-2}{x-3}\)
 4. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to{\frac{1}{3}}^+}\dfrac{1}{3x-1}\)
 5. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to5^+}\dfrac{2x-3}{x^2-7x+10}\)
 6. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to2^-}\dfrac{x^2-x-2}{x^2-4x+4}\)

Tính giới hạn của hàm số tại một điểm bằng nhân lượng liên hợp

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T5, 28/04/2016 - 6:42ch

Tính giới hạn sau

 1. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-4}{\sqrt{2x+5}-3}\)
 2. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to\frac{3}{2}}\dfrac{6x^2-13x+6}{\sqrt{2x+6}-3}\)
 3. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to\frac{1}{2}}\dfrac{8x^3-1}{2x+1-\sqrt{2x+3}}\)
 4. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to2}\dfrac{8-x^3}{\sqrt{2x+5}-x-1}\)
 5. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{2+x-\sqrt{x^2+8}}\)

Tính giới hạn của hàm số tại vô cực

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 27/04/2016 - 2:15ch

Ví dụ 1. Tính các giới hạn

 1. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to +\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)\)
 2. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to -\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)\)
 3. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to +\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-2x\right)\)
 4. \(\mathop{\lim}\limits_{x\to -\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-2x\right)\)

Phân tích, hướng dẫn

Ta cần trả lời câu hỏi khi nào cần nhân lượng liên hợp?

Đăng kí nhận RSS - giới hạn của hàm số