Bạn đang ở đây

qua hai điểm cực trị

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc ba

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 04/08/2021 - 9:29ch

Cho hàm số bậc ba \(y=f(x)=ax^3+bx^2+cx+d\).

Ta có \(y'=f'(x)=3ax^2+2bx+c\).

Ta có \(\Delta'_{y'}=b^2-3ac\). Nếu \(b^2-3ac>0\) thì đồ thị hàm số có hai điểm cực trị. Ta cần viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị.

Có nhiều trường hợp, giải phương trình \(f'(x)=0\) ra nghiệm xấu. Toạ độ hai điểm cực trị có số xấu. Làm thế nào để viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị.

Giả sử phương trình \(f'(x)=0\) có hai nghiệm phân biệt \(x_1, x_2\). Khi đó toạ độ hai điểm cực trị của đồ thị là \(M(x_1; f(x_1))\), \(N(x_2; f(x_2))\).

Đăng kí nhận RSS - qua hai điểm cực trị