Bạn đang ở đây

hai đt vuông góc

Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 17/02/2016 - 10:27ch

Định nghĩa. Hai đường thẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng \(90^\circ\).

Nhận xét.

Hai đường thẳng vuông góc với nhau trong không gian xảy ra 2 trường hợp:

  1. Vuông góc và cắt nhau,
  2. Vuông góc và chéo nhau

Đăng kí nhận RSS - hai đt vuông góc