Bạn đang ở đây

Giá trị lượng giác của một cung

Giá trị lượng giác của một cung

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 20/08/2016 - 8:45ch

Cho số thực \(\alpha\). Trên đường tròn lượng giác, gọi \(M\) là điểm ngọn của cung có số đo \(\alpha.\) Giả sử toạ độ của điểm \(M\) là \(M(x;y)\). Ta định nghĩa:

\[x=\cos\alpha;\quad y=\sin\alpha;\quad\dfrac{y}{x}=\tan\alpha;\quad\dfrac{x}{y}=\cot\alpha\]

Ta có công thức \[\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha};\quad\cot\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\]

Ta có một số công thức sau:

Công thức lượng giác cơ bản

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 19/03/2016 - 3:16ch

\(\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\)
\(\cot\alpha=\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\)
\(\cot\alpha=\dfrac{1}{\tan\alpha}\)
\(\tan\alpha.\cot\alpha=1\)
\(\sin^2\alpha + \cos^2 \alpha =1\)
\(\dfrac{1}{\cos^2 \alpha}=1+\tan^2\alpha\)
\(\dfrac{1}{\sin^2 \alpha}=1+\cot^2\alpha\)

Đăng kí nhận RSS - Giá trị lượng giác của một cung