Bạn đang ở đây

đường thẳng và mặt phẳng song song

Tìm giao tuyến, thiết diện dựa vào đường thẳng song song với mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 31/12/2019 - 8:21sa

Bài 1. Cho hình chóp \(S.ABCD\) có đáy \(ABCD\) là hình bình hành. Gọi \(O\) là giao điểm của \(AC\) và \(BD\). Cho \((\alpha)\) là mặt phẳng qua \(O\) và song song với \(SA\) và \(CD\). Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng \((\alpha)\).

Trắc nghiệm đường thẳng song song với mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 10/10/2016 - 2:52ch

Câu 1. Cho tứ diện \(ABCD,\) gọi \(G_1, G_2\) là trọng tâm các tam giác \(BCD\) và \(ACD.\) Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

  • \(G_1G_2 \parallel (ABC)\)
  • \(G_1G_2 \parallel (ABD)\)
  • \(\dfrac{G_1B}{G_1M}=\dfrac{1}{2}\)
  • \(\dfrac{G_2A}{G_2M}=\dfrac{1}{3}\)

(A). 1             (B). 2              (C). 3              (D). 4

Định lý về đường thẳng và mặt phẳng song song

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 14/06/2016 - 12:20sa

Định lý. Cho mặt phẳng \((\alpha)\) song song với đường thẳng \(a\). Nếu mặt phẳng \((\beta)\) chứa đường thẳng \(a\) và \((\beta)\) cắt \((\alpha)\) theo giao tuyến \(b\) thì \(b\) song song với \(a\). \[\left.\begin{array}{c} a\parallel (\alpha) \\ (\beta) \supset a \\ (\alpha) \cap (\beta)=b \end{array}\right\} \Rightarrow a\parallel b\]

Cách chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 13/06/2016 - 11:59ch

Để chứng minh đường thẳng \(d\) song song với mặt phẳng \((\alpha)\) ta chứng minh \(d\) không nằm trong \((\alpha)\) và \(d\) song song với một đường thẳng \(a\) nào đó trong \((\alpha).\)

\[ \left. \begin{array}{c} d\not\subset (\alpha) \\ d \parallel a \\ a\subset (\alpha) \end{array} \right\} \Rightarrow d \parallel (\alpha) \]

Đó là nội dung một định lý trong SGK.

Đăng kí nhận RSS - đường thẳng và mặt phẳng song song