Bạn đang ở đây

góc và đường tròn

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 25/05/2016 - 12:38ch

Định nghĩa. Cho đường tròn tâm \(I\) và dây cung \(AB\). Cho \(xAy\) là đường tiếp tuyến tại \(A\) của đường tròn. Góc \(\widehat{xAB}\) như trên hình hẽ gọi là góc tạo bởi tiếp tuyến và cung nhỏ \(AB\), góc \(\widehat{yAB}\) là tạo với cung lớn \(AB.\)

Liên hệ giữa góc ở tâm và góc nội tiếp

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 21/05/2016 - 11:04sa

Định nghĩa. Cho đường tròn tâm \(I\) và 2 điểm \(A, B\) thuộc đường tròn. Cho \(C\) là điểm thuộc đường tròn không trùng với \(A, B\). Khi đó góc \(\widehat{ACB}\) gọi là góc nội tiếp chắn cung \(AB\). Góc \(\widehat{ACB}\) trên hình là góc nội tiếp chắn cung nhỏ \(AB\). Chú ý rằng còn trường hợp góc nội tiếp chắn cung lớn \(AB\).

Đăng kí nhận RSS - góc và đường tròn