Bạn đang ở đây

dấu nhị thức bậc nhất

Dấu nhị thức bậc nhất

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 03/05/2016 - 10:10sa

Nhị thức bậc nhất

Biểu thức dạng \(f(x)=ax+b\) trong đó \(a\ne0\) gọi là nhị thức bậc nhất theo biến \(x\).

Nghiệm của nhị thức

Số thực \(x_0\) thoả mãn \(f(x_0)=0\) gọi là nghiệm của nhị thức bậc nhất \(f(x)=ax+b.\) Trong trường hợp này \(x_0=-\dfrac{b}{a}.\)

Bảng xét dấu nhị thức bậc nhất

Đăng kí nhận RSS - dấu nhị thức bậc nhất