Bạn đang ở đây

phương trình

Phương trình thuần nhất bậc hai hai ẩn

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T2, 06/06/2016 - 9:50sa

Phương trình thuần nhất bậc hai hai ẩn là phương trình dạng \[ax^2+bxy+cy^2=0\] Ta xem đây là phương trình bậc 2 theo ẩn \(x\) rồi đi tính \(\Delta\) theo \(y\). Nếu \(\Delta \ge 0\) thì phương trình này có nghiệm và ta có thể tính được \(x\) theo \(y\) dưới dạng \(x=ky.\)

Ví dụ. Giải phương trình \(8x^2=\left(2x-2\sqrt{x}+1\right)\left(1-2\sqrt{x}\right)\)

Sơ đồ Hoocne

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T4, 27/04/2016 - 11:20ch

Nếu đa thức \(f(x)\) có nghiệm \(x_0\) thì đa thức này chia hết cho đa thức \(x-x_0\). Khi đó ta viết được \[f(x)=(x-x_0).q(x)\]

Các hệ số của đa thức \(q(x)\) có thể tìm được dựa vào sơ đồ Hoocner.

Ví dụ. Cho đa thức \(f(x)=x^3+3x^2-9x-22\). Ta thấy đa thức này có một nghiệm \(x=-2\) nên nó sẽ được phân tích thành \[f(x)=(x+2).q(x)\]

Từ khoá:

Đăng kí nhận RSS - phương trình