Bạn đang ở đây

ôn tập đạo hàm

Giải phương trình và bất phương trình có chứa đạo hàm

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T7, 16/04/2016 - 9:13sa

Bài 1. Giải phương trình \(f'(x)=0\) với:

  1. \(f(x)=3\cos x-4\sin x+5x\)
  2. \(f(x)=\cos x+\sqrt{3}\sin x+2x-1\)
  3. \(f(x)=\sin^2 x+2\cos x\)
  4. \(f(x)=\sin x-\dfrac{\cos 4x}{4}-\dfrac{\cos 6x}{6}\)
  5. \(f(x)=1-\sin(\pi+x)+2\cos\dfrac{3\pi+x}{2}\)
  6. \(f(x)=\sin 3x-\sqrt{3}\cos 3x+3(\cos x-\sqrt{3}\sin x)\)
  7. \(f(x)=\cos 2x+x\)

Bài 2. Giải phương trình \(f'(x)=0\) với:

Từ khoá:

Đăng kí nhận RSS - ôn tập đạo hàm