Bạn đang ở đây

hàm số lượng giác

Biến đổi asinx + bcosx về một giá trị lượng giác

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 23/08/2016 - 10:40ch

Biểu thức \(a\sin x+b\cos x\) gây khó khăn cho ta trong việc tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lượng giác, giải phương trình asinx + bcos x = c. Việc biến đổi biểu thức này về một giá trị lượng giác sẽ giúp ta giải quyết 2 vấn đề trên.

Ta xét biểu thức cụ thể đầu tiên:

\[\begin{array}{ll}A&=\dfrac{1}{2}\sin x+\dfrac{\sqrt{3}}{2}\cos x\\&=\cos\frac{\pi}{3}\sin x+\sin\frac{\pi}{3}\cos x\\&=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right)\end{array}\]

Từ khoá:

Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

Ảnh của tanphu
tanphu gửi vào T3, 16/08/2016 - 8:06sa

Chú ý.

  • \(\sqrt{A}\) có nghĩa khi và chỉ khi \(A\ge0.\)
  • \(\dfrac{1}{\sqrt{A}}\) có nghĩa khi và chỉ khi \(A>0.\)
  • \(\dfrac{A}{B}\) có nghĩa khi và chỉ khi \(B\ne0\) và \(A\) có nghĩa.

Cần nhớ một số công thức:

Đăng kí nhận RSS - hàm số lượng giác